Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Ochota > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut

Statut

  Drukuj
 

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVII/943/2016
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 17 listopada 2016 r.

 

STATUT

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Ochota m.st. Warszawy
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1

1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy, zwane dalej „Biurem”, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy prowadzącą obsługę finansową, administracyjną i prawną jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wymienionych w ust. 2, zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”.
2. Jednostki obsługiwane przez Biuro:
1) Przedszkole nr 59;
2) Przedszkole nr 61;
3) Przedszkole nr 66;
4) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70;
5) Przedszkole nr 99 im. Misia Wojtka;
6) Przedszkole nr 100;
7) Przedszkole nr 101;
8) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102;
9) Przedszkole nr 111;
10) Przedszkole nr 114;
11) Przedszkole nr 176;
12) Przedszkole nr 225;
13) Przedszkole nr 239;
14) Przedszkole nr 241;
15) Przedszkole nr 248;
16) Przedszkole nr 255;
17) Przedszkole nr 293;
18) Przedszkole Integracyjne nr 312;
19) Przedszkole nr 315 im. Zbigniewa Rychlickiego;
20) Przedszkole Integracyjne nr 404;
21) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza;
22) Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego;
23) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia;
24) Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego;
25) Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny;
26) Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral;
27) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego;
28) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa;
29) Gimnazjum nr 15 im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”;
30) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Obrońców Barykady Września 1939 roku;
31) VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego;
32) XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja;
33) XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego;
34) Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego;
35) Zespół Szkół nr 26;
36) Zespół Szkół nr 82;
37) Zespół Szkół nr 83;
38) Zespół Szkół im. Inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”;
39) Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1;
40) Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2;
41) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9;
42) Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”;
43) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7;
44) III Ogród Jordanowski.
 
§ 2

1. Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa.
2. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Ochota m.st. Warszawy.
3. Biuro może używać skrótu „DBFO – Ochota m.st. Warszawy”.
 
§ 3

Czynności nadzoru nad działalnością Biura wykonuje Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 
Rozdział 2
Zadania i zakres działania Biura
 
§ 4

Do zadań Biura należy obsługa finansowa, administracyjna i prawna jednostek obsługiwanych polegająca na:
1) prowadzeniu rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
2) organizowaniu wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników
zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz realizacji potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;
3) ewidencjonowaniu danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;
4) rozliczaniu średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z obowiązkami ustawowymi;
5) naliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom jednostek obsługiwanych;
6) naliczaniu i odprowadzaniu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
7) przygotowaniu danych i informacji niezbędnych do sporządzenia przez dyrektorów jednostek obsługiwanych planów finansowych;
8) przygotowaniu materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;
9) sporządzaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;
10) sporządzaniu zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych;
11) prowadzeniu działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym;
12) obsłudze rachunków bankowych;
13) prowadzeniu kasy;
14) obsłudze finansowej funduszu socjalnego;
15) obsłudze finansowej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
16) obsłudze finansowej rachunków wydzielonych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
17) rozliczaniu wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów;
18) przygotowywaniu zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);
19) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawa;
20) wdrożeniu systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury;
21) prowadzeniu działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a Biurem;
22) przygotowaniu wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych;
23) obsłudze prawnej, w tym obejmującej zastępstwo procesowe przed sądami oraz bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej;
24) prowadzeniu działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzonych do tego systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej;
25) obsłudze finansowej projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy;
26) wykonywaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na pisemny wniosek jednostki obsługiwanej skierowany do dyrektora Biura i na podstawie udzielonych pełnomocnictw, pomocniczych działań zakupowych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
27) prowadzeniu postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
28) prowadzeniu ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
29) sporządzaniu comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
30) przekazywaniu danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
31) wykonywaniu zestawień, raportów i przekazywaniu innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych.
 
§ 5

1. Biuro realizuje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych.
2. Zasady współpracy pomiędzy Biurem a jednostką obsługiwaną określa zawarte pomiędzy nimi porozumienie.
3. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wydaną na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).
 
Rozdział 3
Organizacja Biura
 
§ 6

1. Biurem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura.
3. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
4. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.
 
§ 7

1. Strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania i zadań poszczególnych komórek określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Biura w uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
3. Limit zatrudnienia w Biurze, uwzględniając rodzaj i zakres realizowanych zadań, określa Prezydent m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji.
 
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Biura
 
§ 8

1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.
3. Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 9

Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem m.st. Warszawy przekazanym Biuru do korzystania składa Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
 
§ 10

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 11

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.
 
 
 
Wprowadził Brzeszkiewicz Robert (DBFO Ochota) 18-03-2008
Aktualizujący Góral Włodzimierz (DBFO Ochota) 19-06-2017
Zatwierdzający Góral Włodzimierz (DBFO Ochota) 19-06-2017
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-06-2017
Liczba odwiedzin: 2898